Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Oferta terapeutyczna

W naszej placówce oferujemy kompleksowe leczenie i terapię dla osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzin. Zajmujemy się również terapią osób uzależnionych od hazardu.

Po zgłoszeniu się do Centrum pacjent zostaje zarejestrowany i skierowany na konsultacje diagnostyczne do odpowiednich specjalistów w celu rozpoznania problemu.

Wstępną diagnozę medyczną stawia lekarz psychiatra w oparciu o wywiad i udokumentowaną historię choroby, a w dalszym procesie diagnostycznym (jeśli jest to konieczne) przeprowadzana jest diagnoza psychologiczna oraz diagnoza problemowa, w celu ustalenia metod i celów terapii.

W zależności od rozpoznanego problemu pacjenci zgłaszający się do Centrum kierowani są dalej do odpowiednich specjalistów poradni, celem kontynuacji oddziaływań, w terapii indywidualnej lub grupowej, terapii substytucyjnej dla osób uzależnionych od opioidów oraz otrzymują skierowania do innych zakładów opieki zdrowotnej, świadczących pomoc osobom uzależnionym lub współuzależnionym, np. oddziałów detoksykacyjnych, poradni, ośrodków terapii ambulatoryjnej, dziennej lub stacjonarnej.

Każdy pacjent chcący zarejestrować się w Centrum, zobowiązany jest przynieść ze sobą dowód tożsamości. Pacjenci ubezpieczeni ale niewykazani w systemie e-Wuś mogą zostać poproszeni o dostarczenie aktualnego dokumentu poświadczającego ubezpieczenie lub wypełnienie oświadczenia o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.